• پایه
 • 250.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • ندارد
 • 20 خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • فقط صفحه ورود به سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ۲۰ درصد هزینه خرید
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • حرفه ای
 • 400.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 50خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت پیشفرض فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ۲۰ درصد هزینه خرید
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • ارشد
 • 800.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 100 خط ۱۴ رقمی هدیه

 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت حرفه ای فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ۲۰ درصد هزینه خرید
 • درگاه پرداخت اینترنتی
 • ویژه ( ۳۵% تخفیف جشنواره )
 • 950.000 تومان
 • امکان ایجاد بی نهایت کاربر
 • امکان ایجاد بی نهایت نماینده
 • 1000 خط چهارده رقمی
 • دامنه و سایت مستقل ( yourdomin.com)
 • سایت حرفه ای فروش سامانه
 • دسترسی به خطوط ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ – ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ – ارسال BTS و …
 • امکان درج بانک شماره جهت فروش به کاربران
 • آموزش کامل
 • هزینه تمدید سالیانه ندارد
 • درگاه پرداخت اینترنتی